Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající
AGROKARPATY, sro Plavnice
065 45 Plavnica

Kupující
Registrovaný, popřípadě neregistrovaný uživatel tohoto systému má právo objednat si zboží v nabídce tohoto internetového obchodu.

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky nebo hned po převzetí objednaného zboží kupujícím.
2. Elektronická objednávka je platná, jsou-li vyplněny všechny povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři.
3. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.agrokarpaty.com jsou závazné pro obě strany (kupujícího a prodávajícího).
4. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
5. Každá objednávka je potvrzena emailem na adresu uvedenou kupujícím. Objednávka se považuje za neplatnou při porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení objednávky (neúplnost objednávky, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení). Dojde-li k takové situaci prodávající kontaktuje kupujícího emailem nebo telefonicky, bylo-li číslo na kupujícího uvedeno při vyplnění objednávkového formuláře a dohodne nové podmínky dodání zboží. Pokud kupující souhlasí s upravenými podmínkami musí tento souhlas potvrdit emailem, který je závazný.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem kupní smlouvy je dodání zboží pouze uvedeného v nabídce internetového obchodu www.agrokarpaty.com a následně v objednávce kupujícího.
2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
3. Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

III. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

1. Kupující má právo stornovat objednávku v den jejího zaslání nebo před jejím závazným potvrzením.
2. Kupující má právo stornovat objednávku, která nebyla prodávajícím potvrzena do 24 hodin nebo prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V takovém případě kupujícímu nebudou účtovány poplatky za poštovné a balné.
3. Kupující při stornování již potvrzené objednávky je povinen uhradit prodávajícímu všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě stornování objednávky kupujícím po jejím odeslání.
4. Kupující musí informovat prodávajícího o stornování objednávky emailem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

1. Prodávající má právo stornovat objednávku celou nebo její část z důvodu, že se již zboží nevyrábí, nedodává nebo není na skladě a není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena na internetové stránce prodávajícího, v případě, že se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
2. Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud se s kupujícím nemůže zkontaktovat telefonicky (v případě, že telefonní číslo nebylo uvedeno při vyplnění objednávkového formuláře nebo kupující nezvedá telefon) za účelem dohody o dalším postupu.
3. O stornování objednávky bude kupující informován emailem nebo telefonicky od prodávajícího.

IV. Cena a platební podmínky

1. Ceny zboží jsou maloobchodní. Jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží v nabídce internetového obchodu www.agrokarpaty.com
2. Ceny zboží jsou uvedeny v Eurech.
3. Ceny za zboží jsou smluvními cenami.
4. Při potvrzení objednávky bude k ceně zboží připočteno poštovné a balné dle platných tarifů kurýrní společnosti.
5. Při objednání zboží do jiného státu bude cena zboží přepočtena podle příslušné měny daného státu (nákup valut), podle kurzovního lístku Všeobecné Úvěrové Banky platného v den odesílání zboží.
6. Při dodání zboží do jiného státu se přepočítá poštovné a balné podle platného sazebníku kurýrní společnosti, platného v den odeslání zboží.
7. Cena poštovného a balného do jiného státu bude kupujícímu oznámena emailem, který musí kupující potvrdit emailem pro vyřízení a odeslání objednávky.

V. Dodání a převzetí zboží

1. Objednané zboží bude kupujícímu zasláno na dobírku kurýrní společností.
2. Místo dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
3. Expedování zboží je do 4 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
4. V případě vzniku nečekané situace, a to že zboží není na skladě může být dodací lhůta delší (po dohodě s kupujícím).
5. Vznikne-li prodávajícímu překážka bránící v dodání zboží, informuje o tom kupujícího a nabídne mu jiné, podobné zboží a sdělí mu předpokládaný termín dodání.
6. Zásilka zboží obsahuje daňový doklad.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemnou formou na emailovou adresu prodávajícího (viz sekce Kontakt ), s uvedením čísla objednávky, kódem a názvem vráceného zboží, číslem účtu nebo adresou pro vrácení peněz. Musí být doložen doklad o koupi zboží a doklad o převzetí zboží.
3. Vrácené zboží z důvodu odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno na adresu prodávajícího v den odstoupení a za těchto podmínek:
a) zboží musí být v původním obalu, které nesmí být porušeno.
b) zboží nesmí jevit známky používání.
c) zboží musí být zasláno na adresu prodávajícího přepravní společností na vlastní náklady kupujícího, zboží musí být pojištěno, aby se zabránilo případné ztrátě.
d) zboží nesmí být posláno na dobírku, neboť nebude přijato.
4. Pokud kupující splní výše uvedené podmínky, budou mu peníze vráceny poštovní poukázkou na adresu nebo na číslo účtu určeného kupujícím do 7 pracovních dnů.
5. Pokud kupující nesplní některou z výše uvedených podmínek, nebude ze strany prodávajícího akceptováno odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

VIII. Záruka na zboží

1. Pokud po převzetí zboží zjistí kupující nějakou vadu nebo vadu, má právo reklamovat zboží písemně na emailovou adresu prodávajícího s přesným popisem vady, vady apod., musí být přiložena kopie o koupi zboží.
2. Kupující nenese žádnou odpovědnost za poškození zboží třetí osobou.

IX. Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Zz alternativního řešení sporů subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby dle §3 zákona 391/2015 Zz Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným dle §12 Zákona 391/2015 Zz Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

X. Závěrečná ustanovení

1. Všechny právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím jsou psány podle právních předpisů ČR. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto “Všeobecných obchodních podmínek”.

Ceny jsou uvedeny s DPH.