Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

AGROKARPATY, s.r.o. Plavnice přistupuje k Vašim osobním údajům zodpovědně a proto ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“), Vám jako dotčené osobě (fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají) na svém webovém sídle kromě svých identifikačních a kontaktních údajů a kontaktních údajů odpovědné osoby, zpřístupňuje i další potřebné informace, které se nacházejí v záložkách vlevo.
Provozovatel ve smyslu Čl. 24 nařízení GDPR a ust. § 31 Zákona přistoupil k přijetí přiměřených technických, organizačních, personálních a bezpečnostních opatření a záruk, které zohledňují zejména:
  • zásady zpracovávání osobních údajů, kterými jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost, omezení a kompatibilita účelů zpracovávání osobních údajů, dále minimalizace osobních údajů, jejich pseudonymizace a šifrování, jakož i integrita, důvěrnost a dostupnost;
  • zásady nezbytnosti a přiměřenosti (vztahuje se i na rozsah a množství zpracovávaných osobních údajů, dobu uchovávání a přístup k osobním údajům dotyčné osoby) zpracování osobních údajů s ohledem na účel zpracovatelské operace;
  • povahu, rozsah, kontext a účel zpracovatelské operace;
  • odolnost a obnovu systémů zpracování osobních údajů;
  • poučení oprávněných osob provozovatele;
  • přijetí opatření k neprodlenému zjištění, zda došlo k porušení ochrany osobních údajů a promptní informování dozorčího orgánu a odpovědné osoby;
  • přijetí opatření k zajištění opravy nebo vymazání nesprávných údajů, či realizaci jiných práv dotyčné osoby;
  • rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob (zejména náhodné nebo nezákonné zničení osobních údajů, ztráta nebo změna osobních údajů, zneužití osobních údajů – neoprávněný přístup nebo neoprávněné poskytnutí, posouzení rizik se zřetelem na původ, povahu, pravděpodobnost v souvislosti se zpracováním a pro identifikaci osvědčených postupů ke zmírnění rizika).

Podrobnější informace naleznete na stránce osobnyudaj.sk.