Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica
065 45 Plavnica

Kupujúci
Registrovaný, prípadne neregistrovaný používateľ tohto systému má právo objednať si tovar v ponuke tohto internetového obchodu.

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky alebo hneď po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim.
2. Elektronická objednávka je platná , ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
3. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.agrokarpaty.com sú záväzné pre obe strany (kupujúceho a predávajúceho).
4. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.
5. Každá objednávka je potvrdená emailom na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú pri porušení podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky (neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). Ak dôjde k takejto situácii predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom alebo telefonicky, ak bolo číslo na kupujúceho uvedené pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami musí tento súhlas potvrdiť emailom, ktorý je záväzný.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru iba uvedeného v ponuke internetového obchodu www.agrokarpaty.com a následne v objednávke kupujúceho.
2. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením.
2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín alebo predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V takomto prípade kupujúcemu nebudú účtované poplatky za poštovné a balné.
3. Kupujúci pri stornovaní už potvrdenej objednávky je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade stornovania objednávky kupujúcim po jej odoslaní.
4. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky emailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú alebo jej časť z dôvodu , že sa už tovar nevyrába, nedodáva alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky (v prípade, že telefónne číslo nebolo uvedené pri vyplnení objednávkového formulára alebo kupujúci nezdvíha telefón) za účelom dohody o ďalšom postupe.
3. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky od predávajúceho.

IV. Cena a platobné podmienky

1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke internetového obchodu www.agrokarpaty.com
2. Ceny tovaru sú uvedené v Eurách.
3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami.
4. Pri potvrdení objednávky bude k cene tovaru pripočítané poštovné a balné podľa platných taríf kuriérskej spoločnosti.
5. Pri objednaní tovaru do iného štátu bude cena tovaru prepočítaná podľa príslušnej meny daného štátu (nákup valút), podľa kurzového lístka Všeobecnej Úverovej Banky platného v deň odosielania tovaru.
6. Pri dodaní tovaru do iného štátu sa prepočíta poštovné a balné podľa platného sadzobníka kuriérskej spoločnosti, platného v deň odoslania tovaru.
7. Cena poštovného a balného do iného štátu bude kupujúcemu oznámená emailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť emailom pre vybavenie a odoslanie objednávky.

V. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku kuriérskou spoločnosťou.
2. Miesto dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Expedovanie tovaru je do 4 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
4. V prípade vzniku nečakanej situácie, a to že tovar nie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim).
5. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho (viď sekcia Kontakt), s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného tovaru, číslom účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.
3. Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť porušený.
b) tovar nesmie javiť známky používania.
c) tovar musí byť zaslaný na adresu predávajúceho prepravnou spoločnosťou na vlastné náklady kupujúceho, tovar musí byť poistený, aby sa zabránilo prípadnej strate.
d) tovar nesmie byť poslaný na dobierku, lebo nebude prijatý.
4. Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátene poštovou poukážkou na adresu alebo na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.
5. Ak kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VII. Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne tretej osobe, ale kupujúci musí vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou, informácie nie je možné kontrolovať, preto predávajúci (prevádzkovateľ) za to nenesie žiadnu zodpovednosť.

VIII. Záruka na tovar

1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar písomne na emailovú adresu predávajúceho s presným popisom chyby, vady a pod., musí byť priložená kópia o kúpe tovaru.
2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

IX. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sú písané podľa právnych predpisov SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto “Všeobecných obchodných podmienok”.

Ceny su uvedené s DPH.